لمینیت اکستروژن یا کوتینگ چیست؟

لمینیت اکستروژن یا کوتینگ ینی چسباندن دویاچند فیلم بهم توسط مواد مذاب پلی اتیلن(PE) یا پلی پروپیلن(PP) ویاترکیباتشون بهم که باعث چسبندگی فیلمها به یکدیگر میشود.
این روش لمینیت به صرفه ترین روش لمینیت میباشد زیرا برخلاف روش چسبی که به ان لمینیت سرد یا چسبی گفته میشود هنگام عبور فیلم از تونل هوا گرم مقداری چسب تبخیر شده وعلاوه بر این خاصیت ضد اب بودن به فیلم هم میدهد و همچنین در موارد خاص میتوان از پلیمرهای بهداشتی استفاده کرد که در سمت مقابل چسبهای بهداشتی بسیار گران تر از پلیمرهای بهداشتی میباشند.
باید به این نکته توجه داشت که در لمینیت اکستروژن ضخامت فیلم بسیار در قیمت تمام شده موثر میباشد و این ضخامت به مشخصات فنی اکسترودر و T-Die نصب شده بر روی دستگاه و همچنین ترکیبات مواد مصرفی و نیروی انسانی متخصص بستگی دارد.
کاربرد فیلم پلی اتیلن در تولید:
باتوجه به اینکه فیلم پلی اتیلن ذاتا خاصیت ضد اب بودن دارد یکی از مهمترین خاصیت ان ضد اب نمودن فیلمی هست که یک لایه پلی اتیلن روی ان کوت یا لمینیت میگردد به عنوان مثال در زمینه تولید لیوان های کاغذی وقتی روی کاغذ یک لایه پلی اتیلن کوت گردد خاصیت ضد اب بودن به لیوان های کاغذی داده و به راحتی میتوان داخل ان نوشیدنی های گرم ریخت و مصرف نمود در صورتیکه بخواهید نوشیدنی سرد بریزید باید هر دوسمت کاغذ کوت گردد.این یکی از ملموس ترین روشهای کوتینگ میباشد.